Kiedy pisać wniosek rozwodowy?

Czy i jak podejść do rozwodu?

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest równie ważne jak zawarcie związku małżeńskiego. Rozwiązanie małżeństwa ma poważne konsekwencje prawne, psychologiczne i społeczne. Dlatego warto zawsze dobrze przemyśleć decyzję, skorzystać z terapii oraz mediacji. Szczególnie ważne jest to w przypadku małżeństw posiadających niepełnoletnie dzieci. Dla nich rozwód jest największą traumą i często szokiem.

W zależności od sytuacji przeprowadza się rozwód bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie. W pierwszym przypadku małżonkowie zgodnie stwierdzają, że nie chcą już prowadzić wspólnego życia. Jest to łatwiejsza sprawa do przeprowadzenia i prawdopodobnie będzie trwała krócej.

Niezależnie od tego czy chcemy rozwodu bez orzekania o winie czy z takim orzekaniem konieczne jest prawidłowe wypełnienie wniosku rozwodowego. Poniżej znajdziecie wzór i porady jak napisać wniosek w różnych sytuacjach oraz jak wygląda uzasadnienie.

Rozwód a separacja

Zanim powiemy, jak powinien wyglądać wniosek rozpoczynający rozwód cywilny jeszcze kilka słów o różnicach między rozwodem i separacją.

Separacja jest wtedy, kiedy sąd orzeknie zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Mówiąc najprościej rozstajecie się, ale zawsze możecie się z powrotem zejść. Minusem (przynajmniej dla niektórych) jest to, że nie można zawrzeć w tym czasie związku małżeńskiego z inną osobą.

Separacja pozwala więc zastanowić się czy rzeczywiście zależy wam na rozstaniu. Nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji prawnych i jest odwracalna. Jednak jest też uznaniem pewnego stanu prawnego, dlatego sąd nie udziela jej od ręki. Musisz tak samo zgłosić formularz z uzasadnieniem. Tak samo będą orzeczone alimenty i obowiązki obu stron.

Sąd może odrzucić wniosek, jeżeli uzna, że istnieją przeszkody np. szkoda małoletnich dzieci. W razie wątpliwości możesz zapytać adwokata jak poradzić sobie z taką sytuacją.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew bez orzekania o winie

Jak napisać pozew rozwodowy, kiedy obie strony zgadzają się na zakończenie małżeństwa? Niezależnie od tego czy wystosujesz pozew bez orzekania o winie czy nie, to musisz zawrzeć kilka podstawowych informacji w dokumencie. Na podstawie poniższego wzoru z łatwością poradzisz sobie z wnioskiem rozwodowym:

  1. Tytuł „pozew o rozwód” powinien się znaleźć na początku dokumentu.
  2. Dane osobowe powoda (pozywającego) i pozwanego tzn. imię, nazwisko, PESEL oraz miejsce zamieszkania.
  3. Wyszczególnienie kto jest pozywającym, a kto pozwanym.
  4. W razie pomocy pełnomocnika prawnego należy podać jego dane i adres kancelarii.

Ten formularz jest prosty do zapamiętania i wymaga po prostu zgromadzenia odpowiednich danych. W dokumentach zaznaczamy też datę składania papierów rozwodowych oraz nazwę i adres sądu, do którego skierowana jest sprawa.

W pozwie bez orzeczenia o winie nie uwzględniamy winy żadnej ze stron. W treści zaznaczamy, że jest to orzeczenie rozwodu bez orzeczenia o winie stron. Przykład pozwu rozwodowego tego rodzaju bez problemów znajdziecie w internecie.

We wzorze znajdziecie też oświadczenie o pokryciu kosztów. Najczęściej są one rozkładane po połowie, chyba, że sytuacja wymaga innego rozwiązania (np. jedno z małżonków zgodzi się pokryć całość lub większą część kosztów). Dla porównania, przy orzekaniu o winie koszty pokrywa strona uznana za winną.

W uzasadnieniu, który jest kolejnym elementem formularza, musimy uwzględnić, dlaczego dochodzi do rozwodu i czy małżeństwo posiada nieletnie dzieci. Głównym uzasadnieniem, jeśli nie orzekamy winy tylko jednej ze stron, jest zupełne i trwałe zakończenie pożycia.

W przeciętnym przykładzie wniosku rozwodowego bez orzeczenia winy najczęściej formułuje się to w początkowej części uzasadnienia. Dalsza część może być dłuższym lub krótszym opisem okoliczności zawarcia związku, przebiegu małżeństwa itp.

Na zakończenie wymieniamy załączone dokumenty (najczęściej jest to protokół z przesłuchania) oraz dowód opłaty sądowej w postaci naklejki otrzymanej po wniesieniu opłaty. Konieczne jest też zamieszczenie informacji i odpisów z dokumentów potwierdzających zawarcie małżeństwa.

Wniosek rozwodowy przy orzeczeniu o winie

Na pytanie jak napisać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie odpowiedź jest podobna jak powyżej. Różnica jest taka, że w uzasadnieniu zamieszczamy opis winy np.: „Stosunki małżeńskie pogorszyły się ze względu na nadużywanie alkoholu i agresywne zachowanie pozwanego”. W przypadku wcześniejszego zgłaszania przemocy domowej należy o tym wspomnieć i wypisać odpowiednie sygnatury, jeśli toczyły się sprawy sądowe.

W przykładzie pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie znajdziecie też inne dowody. Na przykład, jeżeli brak zainteresowania rodziną lub nałóg prowadzi do bezrobocia czy niskich dochodów pozwanego, to stan majątkowy też jest dowodem w sprawie.

W doborze dowodów adekwatnych do konkretnej sytuacji dobrze jest skorzystać z pomocy prawnika lub artykułów zamieszczanych w poradnikach prawnych.

Jak złożyć papiery rozwodowe?

W celu uzyskania rozwodu cywilnego należy złożyć dokumenty w sądzie rejonowym. Najlepiej zrobić to bezpośrednio w budynku sądu. Możliwe jest też wysłanie dokumentów, jeżeli wcześniej wnieśliśmy opłatę i zamieścimy dowód wpłaty.

Sprawa o rozwód cywilny nie zostanie rozpoczęta bez opłaty. Pełna opłata wynosi 600 zł i jest rozdzielana po połowie między strony (bez orzeczenia o winie) lub obciąża się nią pozwanego (przy orzekaniu o winie).

Do papierów rozwodowych koniecznie załączamy wszystkie wymagane dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia wspólnego potomstwa (skrócony)
  • odpis aktu małżeństwa (zupełny)
  • materiały dowodowe (zdjęcia, listy, rachunki itp.)

Oprócz tego pełnomocnictwo, jeśli powoda reprezentuje adwokat.

W szczególnych przypadkach powód może się ubiegać o zwolnienie z opłat sądowych. Wówczas musi zamieścić w załączonych dokumentach potwierdzenie sytuacji majątkowej w tym kontekście.

Przeprowadzenie rozwodu nie jest sprawą łatwą dla żadnej ze stron, jednak wiedza jakie czynności należy wykonać z pewnością pomoże łatwiej pokonać formalności. A może zainteresuje cię także ten artykuł z poradami, jak napisać ogłoszenie krok po kroku?

ikona podziel się Przekaż dalej