Kiedy przysługuje odliczenie na dziecko

Jakie warunki muszą spełniać rodzice i dzieci?

Ulga na dzieci należy się rodzicom, którzy pełnili opiekę nad dzieckiem. Jest to dość oczywiste stwierdzenie. Ulga prorodzinna powinna odciążać rodzinę, w której dziecko jest wychowywane. Rodzice lub opiekunowie, którzy ponoszą faktyczne koszty utrzymania i edukacji dziecka mają prawo do wsparcia ze strony państwa. Nie trzeba chyba dodawać, że ta ulga podatkowa nie będzie przysługiwać rodzicom, którzy płacą alimenty lub widują się z dzieckiem tylko sporadycznie.

Kwota odliczenia różni się w zależności od tego, czy mamy jedno, czy więcej dzieci. Bardziej szczegółowo będziemy o tym mówić w dalszej części poradnika.

Odliczenie podatku za jedno dziecko przysługuje rodzicom, którzy mają określone dochody:

 • dla osoby samotnie wychowującej jedno dziecko jest to maksymalnie 112 tys. zł rocznie
 • dla małżeństwa wychowującego jedno dziecko 112 tys. zł rocznie łącznie
 • dla osoby niebędącej w związku małżeńskim 56 tys. zł rocznie.

Osoby wychowujące więcej niż jedno dziecko nie podlegają tym limitom. Nie ma też znaczenia ile dzieci dana osoba lub para ma pod opieką. Na każde kolejne dostaną ulgę.

Do jakiego wieku ulga na dzieci?

Powiedzieliśmy o podstawowych zasadach przyznawania ulg na dziecko. Dodatkowe warunki, jakie trzeba spełnić to wiek i proces edukacji dziecka. Wszystkim rodzicom i opiekunom kwalifikującym się do ulgi przysługuje zwrot za dziecko, dopóki nie skończy 18 lat. Dodatkowo na ulgę prorodzinną mogą liczyć osoby opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem, otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Poza tym przysługuje na każde dziecko do 25 roku życia, które się uczy, a jego dochód podlegający opodatkowaniu nie przekracza 3089 zł. Dotyczy to również dorosłych dzieci, które korzystają z tzw. ulgi dla młodych. Wówczas kwotę zwolnioną sumuje się z kwotą wpływającą na prawo do ulgi. 

To zachęta dla rodziców i pełnoletnich dzieci, żeby kontynuować naukę i podnosić swoje kwalifikacje. Nawet jeżeli dziecko ma własne dochody.

Do osób, które mogą liczyć na ulgę, zaliczają się oprócz rodziców opiekunowie prawni i rodzice zastępczy.

Odliczenie podatku – wysokość kwot

Ulga podatkowa na pierwsze dziecko

Ulga na dziecko różni się kwotą w zależności od tego, czy rozliczenie obejmuje jedno, czy więcej dzieci. Rodzice i opiekunowie jednego dziecka mogą liczyć na ulgę zgodnie z wyliczonymi wcześniej warunkami. Miesięczna kwota na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł. Stąd nie trudno obliczyć, że za rok otrzymamy 1112,04 zł. Jest to kwota, która z pewnością przyda się, kiedy będziemy chcieli wysłać dziecko na wakacje albo wyposażyć do szkoły.

Na drugie dziecko dostaniemy tyle samo. Miesięczna i roczna kwota na dzieci sumuje się. Dlatego rodzice dwójki dzieci mogą liczyć na 2224,08 zł za rok opieki. W to wliczane są również dzieci, które urodziły się w ciągu roku, za który przygotowujemy rozliczenie PIT. Nawet te, które przyszły na świat w grudniu minionego roku. Warto o tym pamiętać podczas pisania rozliczenia.

Co z ulgą na dzieci w razie opieki w wybranych miesiącach?

Zdarzają się sytuacje, że rodzic nie sprawuje opieki nad dzieckiem przez cały rok. Może to wynikać z sytuacji prawnej lub faktycznej np. wyjazdy do pracy. Czy wówczas może się spodziewać odliczenia na dziecko i jak się do tego zabrać?

Zasada jest prosta. Uwzględniamy w rozliczeniu te miesiące, kiedy sprawowaliśmy opiekę. Działa to również w przypadku noworodków. Jeżeli dziecko urodziło się w lipcu, to od lipca do grudnia rodzic sprawował nad nim opiekę.

W sytuacji, kiedy przez część roku rodzic lub opiekun sprawował opiekę nad dwójką, a przez część nad jednym dzieckiem, uwzględnia drugie dziecko w odliczeniu podatku za konkretne miesiące. Może to też dotyczyć dorosłego dziecka, za które przyznano nam ulgę podatkową, a które w ciągu roku ukończyło 26 lat. A może zainteresuje cię także ten artykuł o kompletowaniu wyprawki szkolnej?

Ulga prorodzinna za kolejne dzieci

Wysokość ulgi na dzieci zmienia się, kiedy mamy ich więcej niż dwoje. Tu rodziców i opiekunów czeka miła niespodzianka. Wysokość miesięcznej kwoty rozliczenia za trzecie dziecko to 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł), za czwarte natomiast 225 zł (rocznie 2700 zł). Ta ostatnia będzie też przysługiwała na każde kolejne dziecko.

Wielodzietne rodziny w ciągu roku mogą liczyć na znaczącą ulgę podatkową.

Po odliczeniu podatku za czworo dzieci mamy więc roczną kwotę 6924,12 zł, według wyliczenia:

1112,04 x 2

+ 2000,04

+ 27000

= 6924,12 zł

To już pokaźna kwota i z pewnością warto z niej skorzystać, jeżeli masz taką możliwość. Żeby móc ją otrzymać trzeba jednak prawidłowo wypełnić dokumenty. Przyjrzyjmy się zatem wskazówkom jak wypełnić PIT, żeby ją uzyskać.

Ulga na dziecko – dodatkowe porady

Ulga na dzieci – na co uważać przy rozliczaniu

Formalne spełnienie warunków kwalifikujących do zwrotu za dziecko nie oznacza, że wszystkie programy sobie z tym poradzą. Kiedy wypełniamy PIT-37 lub 36 automatycznie, to może się okazać, że program nie uwzględnia pewnych danych. Szczególnie trzeba uważać, rozliczając się za dziecko, które ukończyło 18 lat, a nadal się uczy. Powinniśmy też upewnić się, że placówka, do której uczęszcza dorosłe dziecko, posiada status według przepisów o systemie oświaty i szkolnictwie.

Poza tym pewne trudności może sprawiać dzielenie się ulgą na dzieci. Istnieje wiele szczegółowych sytuacji, w których opiekę sprawują oboje rodzice przez cały rok, sprawują ją na zmianę itp. Ze strony państwa mogą skorzystać tylko z jednego odliczenia na dziecko. Mogą się rozliczyć wspólnie lub podzielić kwotę w dowolnych proporcjach.

Możliwe jest ustalanie dziennego limitu w ciągu miesiąca, za który obliczamy kwotę odliczenia. Dotyczy to sytuacji, w których opieka przeszła z jednego podmiotu na inny w trakcie trwania miesiąca. Domyślnie jednak prawo do ulgi prorodzinnej mamy za pełne miesiące kalendarzowe.

Kobieta obliczająca podatek PIT z dzieckiem na kolanach, a także przegląd odliczeń na dziecko i ulg podatkowych dla rodziców
Odliczenia i ulgi na dziecko, czyli przegląd ulg podatkowych dla rodziców - zasady, przepisy prawa

Jak wypełnić PIT?

Najlepiej zrobić to z pomocą odpowiedniego programu. Oprócz wyjątkowych sytuacji, jak te wyliczone wyżej nie powinno być problemów z uzyskaniem prawidłowego dokumentu.

Jakie dokumenty warto mieć pod ręką?

W większości przypadków przepisy dotyczące uzyskania zwrotu na dziecko są oczywiste. Wypełnienie standardowego dokumentu PIT i wpisanie numerów PESEL dzieci powinno wystarczyć. W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że organy kontroli podatkowej zażądają dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia podatku. Należy mieć gotowe: odpisy aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły, a w razie opieki prawnej lub zastępczej odpowiednie zaświadczenia z sądu.

Chcielibyśmy wyjaśnić jeszcze w kilku słowach, jakie osoby są uznawane za opiekunów, którym przysługuje ulga na dziecko. Domyślnie władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Sąd może ją częściowo ograniczyć lub nadać osobie trzeciej. Automatycznie władza rodzicielska wygasa, jeżeli rodzic zostanie ubezwłasnowolniony. Jest zaś ograniczona, jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej. W tych wszystkich przypadkach rodzicom nie przysługuje prawo do ulgi podatkowej z tytułu opieki. Dlatego w razie niejasnej sytuacji trzeba mieć pod ręką dokumenty poświadczające, że dana osoba faktycznie jest opiekunem lub opiekunką dziecka.

Świadczenia na dzieci a ulga podatkowa

Niektórzy zastanawiają się, czy otrzymując zasiłek wychowawczy, pielęgnacyjny albo świadczenie „500 plus” mogą się ubiegać o ulgę na dzieci. Mogą spać spokojnie. Tego typu świadczenia należą do kwot zwolnionych od podatku i nie są wliczane do dochodów, na podstawie których oblicza się prawo do zwrotu za dziecko.

Do tego typu świadczeń zalicza się też:

 • jednorazową zapomogę po urodzeniu dziecka
 • zasiłek rodzinny i dodatki do niego
 • zapomogę z gminy i inne świadczenia wypłacane przez gminę (na podstawie uchwał rady gminy)
 • zasiłki po urodzeniu dziecka wypłacane przez fundusz związków zawodowych
 • zasiłki porodowe
 • zasiłki dla opiekunów
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne
 • zasiłek macierzyński (ust. z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników)
 • jednorazowe świadczenie dla kobiet w ciąży (ust. z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")

Jeżeli masz wątpliwości czy świadczenia, które otrzymujesz, pozwalają na odliczenie ulgi na dziecko, to najlepiej zasięgnąć rady pracownika urzędu skarbowego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97.1% czytelników artykuł okazał się być pomocny