Wil­got­ność powie­trza jest pro­cen­tową zawar­to­ścią czą­ste­czek wody w sto­sunku do obję­to­ści powie­trza. Zbyt duża wil­got­ność powie­trza może dopro­wa­dzić do powsta­nia ple­śni oraz grzy­bów. Może pogor­szyć stan Two­jego zdro­wia oraz znisz­czyć meble, ściany, AGD i RTV.

Do jakiego poziomu należy osu­szyć powie­trze?

Opty­mal­nym pozio­mem wil­got­no­ści wynosi w pomiesz­cze­niach zamknię­tych w prze­dziale od 30% do 65% i nie  powinien spaść poni­żej 30%. Wil­got­ność powie­trza zmie­nia wraz z porami roku. Latem podwyż­sza się i może osią­gać nawet do około 80%, a nawet 90%. Nato­miast zimą jest zde­cy­do­wa­nie niższa i może przy­czy­nić się do powsta­wa­nia bólów głowy. Inną przy­czyną jest nie­pra­wi­dłowo wyko­nana wen­ty­la­cja sta­rych budyn­ków oraz nie­wy­star­cza­jące wyschnię­cie ścian w nowym budynku.

Dla­czego zbyt wysoki poziom wil­got­no­ści zagraża zdro­wiu czło­wieka?

Nad­mierna wil­got­ność powo­duje, że roz­mna­żają się grzyby i pleśń. Wil­got­ność może przy­czy­nić się do roz­woju cho­rób układu odde­cho­wego oraz obja­wić się złym samo­po­czu­ciem, aler­gią, bólami mię­śni oraz sta­wów, zapa­le­niem zatok oraz licz­nymi infek­cjami.

W jaki spo­sób wil­got­ność prze­do­staje się do budyn­ków

Wil­got­ność dostaje się do wewnątrz pomiesz­czeń poprzez nie­szczelne dachy, pęk­nięty rury, kapi­larne pod­sią­ka­nia od warstw ziem­nych. Pow­staje w wyniku goto­wa­nia, pra­nia, bra­nia prysz­nica oraz oddy­cha­nia. Zbyt wysoki poziom wil­got­no­ści wystę­puje w pomiesz­cze­niach, które nie są regu­lar­nie wie­trzone. Poja­wia się rów­nież kiedy okna są zbyt szczel­nie zamknięte, a kratki wen­ty­la­cyjne poza­my­kane.

6 domo­wych spo­so­bów na pozby­cie się wil­got­no­ści

Kup higro­metr

To urzą­dze­nie, które umoż­liwi Ci spraw­dze­nie poziomu wil­got­no­ści powie­trza. Mierz go w róż­nych pomiesz­cze­niach, dzięki temu będziesz mieć pew­ność, że poziom wil­got­no­ści jest rów­no­mierny w całym miesz­ka­niu lub domu.

Zamon­tuj odpo­wied­nią wen­ty­la­cję

Dobrym roz­wią­za­niem jest zamon­to­wa­nie wen­ty­la­cji hybry­do­wej lub mecha­nicz­nej. Wen­ty­la­cja hybry­dowa prze­pusz­cza powie­trze przy pomocy nawiew­ni­ków nato­miast mecha­niczna ogra­ni­cza dozo­wa­nie wpusz­cza­nego powie­trza. Nawiew­niki możesz regu­lo­wać zarówno ręcz­nie, jak i auto­ma­tycz­nie.

Zamon­tuj dobry osuszacz powietrza (zobacz na https://bezpiecznybrzdac.pl/jakie-osuszacze-powietrza-opinie-ranking/)

Poch­ła­niacz wil­goci jest urzą­dze­niem, które ma wymienny wkład z absor­bu­jącą sub­stan­cją, która roz­pusz­cza wil­goć. Pro­ces polega na tym, że wil­goć gro­ma­dzi się we wkła­dzie, a następ­nie kamie­nieje i skra­pla się. Jeśli będziesz korzy­stał z pochła­niacza wil­goci, zmniej­szysz jej poziom nawet do 60%. Kiedy poziom wil­got­no­ści prze­kro­czy normę, wtedy pro­ces uru­chomi się od nowa. Jeśli chcesz zaosz­czę­dzić, możesz wyko­nać pochła­niacz wody samo­dziel­nie. Wystar­czy, że zawi­niesz sól w war­stwę gazy, a następ­nie umie­ścisz ją w miej­scu, gdzie wystę­puje wil­goć.

Postaw rośliny, które osu­szają powie­trze

Bluszcz, Skrzy­dło­kwiat, Cha­me­dora, Paprotka są gatun­kami roślin, które w natu­ralny spo­sób regu­lują poziom wil­got­no­ści powie­trza. To jedna z naj­tań­szych metod, dzięki niej możesz osu­szyć powie­trze nawet w 100%.

Zeskrob ze ściany pleśń

Zeskrob war­stwę ple­śni ze ściany za pomocą szczotki, a następ­nie umyj wodą z mydłem i deter­gen­tem. Następ­nie skuj tynk wokół miej­sca, w któ­rym znaj­do­wał się grzyb. Usuń grzyba samo­dziel­nie przy­go­to­wa­nym środ­kiem z octu roz­ro­bio­nego z wodą w pro­por­cji 1:4. Jeśli ten spo­sób nie zadziała, wtedy postaw ścianę w nalo­cie i pod­daj ją dzia­ła­niom pro­mieni sło­necz­nych.

Wyko­rzy­staj ole­jek z drzewa her­ba­cia­nego oraz lawen­dowy albo goździ­kowy

Za pomocą Tyc olej­ków umyj ściany. Wystar­czy, że dodasz kilka kro­pli i umy­jesz nimi ściany. Dzięki temu usu­niesz pleśń w spo­sób przy­ja­zny śro­do­wi­sku. Dla­tego, że nie będziesz musiał uży­wać deter­gen­tów zawie­ra­ją­cych che­mię.

Kon­tro­lo­wa­nie poziomu wil­got­no­ści jest ważne, ponie­waż umoż­li­wia zacho­wa­nie pra­wi­dło­wego stanu zdro­wia oraz stanu budynku.

Czy zain­te­re­so­wał Cię ten arty­kuł? Podzielą się z nami opi­nią na jego temat oraz arty­ku­łem w social mediach?

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej